a) Về kinh tế
- Nền nông nghiệp dựa trên quan hệ sản xuất phong kiến lạc hậu được duy trì
- Mần mống kinh tế TBCN phát triển nhanh chóng

b) Về xã hội:
- Chế độ đẳng cấp vẫn duy trì:

TT Đẳng cấp Vị trí KT-XH và sự phân hoá
1 Đaimiô       Đại quý tộc có quyền lực lớn
2 Samurai Địa vị càng suy giảm. Tầng lớp này dần bị tư sản hoá, chống lại chế độ PK
Tư sản công thương Giàu có  về kinh tế nhưng không có quyền lực chính trị,
Nông dân 80%ds & thị dân Bị bóc lột nặng nề, cuộc sống bấp bênh. Họ mong muốn thủ tiêu những cản trở của CĐPK
c) Về chính trị:
+ Chính trị:
Thể chế quân chủ chuyên chế, Thiên hoàng có quyền lực tối cao, nhưng quyền lực nằm trong tay Sô-gun dòng họ Tô-ku-ga-oa.
- Giữa XIX, khi chế độ Mạc phủ khủng hoảng cũng là lúc phương Tây gõ cửa đòi Nhật "Mở cửa"buôn bán
+ Nguy cơ và lựa chọn: Giữa thế kỷ XIX, Nhật Bản  lâm vào khủng hoảng trầm trọng, đặt Nhật Bản đứng trước hai con đường lựa chọn: Bảo thủ hoặc Duy tân.
2. Cuộc Duy tân Minh Trị.
a) Bối cảnh lịch sử:
- Phong trào đấu tranh đã làm cho chế độ Mạc phủ sụp đổ. Đầu năm 1868, Thiên hoàng Minh Trị lên nắm quyền và thực hiện một loạt các cải cách tiến bộ.
b) Nội dung chương trình cải cách & tính chất

TT Lĩnh vực Nội dung nhận xét chung
1 Kinh tế Nhóm 1:
2 Chính trị Nhóm 2:
3 Văn hoá GD Nhóm 3:
4 Quân sự Nhóm 4:
5 Kết quả chung Giáo viên và tập thể:
6 Tính chất cải cách Như cuộc CMTS mở đường cho...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Subscribe to: Posts (Atom)
 
Điểm thi - Điểm chuẩn tuyển sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by Inluon.net
Top