Đề tài NCKHSP Ngữ văn THCS, SKKN Ngữ văn THCS: Đổi mới phương pháp học tập của học sinh qua hướng dẫn học tích cực trong phần Đọc- hiểu văn bản Ngữ văn 8.Thế kỉ XXI là thế kỉ nhân loại đang chứng kiến sự phát triển như huyền thoại của khoa học công nghệ. Con người đang từng ngày, từng giờ tiếp cận với bao thông tin của nền văn minh công nghiệp, tin học phát triển.Trong bối cảnh đó, đất nước ta  còng đang từng ngày, từng giờ đổi mới và phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, từng bước hội nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới. Công cuộc đổi mới này đã đặt ra cho hệ thống giáo dục quốc dân những yêu cầu hết sức mới mẻ. Nghị quyết TƯ lần thứ 8 của Đảng đã khẳng định giáo dục là: “Quốc sách hàng đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước. Điều đó đòi hỏi ngành giáo dục nước ta phải đào tạo những con người lao động làm chủ xã hội, có tri thức, tự chủ, năng động, sáng tạo, có vẻ đẹp tâm hồn phong phú vừa hồng vừa chuyên”. Nhân tố con người được Đảng ta rất quan tâm, chú trọng và đặt lên hàng đầu. Vì vậy, việc đổi mới phương pháp dạy học của thầy và phương pháp học tập của trò để nâng cao chất lượng giáo dục là một đòi hỏi khách quan mang tính tất yếu.Đề tài NCKHSP Ngữ văn THCS, SKKN Ngữ văn THCS: Đổi mới phương pháp học tập của học sinh qua hướng dẫn học tích cực trong phần Đọc- hiểu văn bản Ngữ văn 8.

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Subscribe to: Posts (Atom)
 
Điểm thi - Điểm chuẩn tuyển sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by Inluon.net
Top