CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH CHUYÊN MÔN


(Dành cho bổ nhiệm Phó hiệu trưởng)


II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TRONG NHIỆM KỲ


1. Tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống


- Có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định và tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trung thành vởi chủ nghĩa Mac – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.


- Gương mẫu thực hiện và vận động mọi người chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia các hoạt động chính trị xã hội, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH CHUYÊN MÔN

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Subscribe to: Posts (Atom)
 
Điểm thi - Điểm chuẩn tuyển sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by Inluon.net
Top