SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO              KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

    THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                                                           NĂM 2012
                                                                                     
                                                                           Môn thi: TIẾNG  Anh                                      
                                                                      Thời gian: 90 phút (không tính thời gian giao đề) 
HƯỚNG DẪN CHẤM
           
Để thuận tiện trong việc chấm bài và tránh sai sót khi cộng điểm, các giám khảo chấm theo thang điểm 20. Điểm toàn bài quy về điểm 10 theo bảng quy đổi điểm đính kèm.


I. Multiple choice: Mỗi câu 0,25 đ x 20 câu = 5.0 điểm.  
     1. B   (in)   2. C  (to)             3. A (of)           4. A (Happy)                5. D (How many)      6. C (going)
   7. B (must)     8. A (buy)          9. D (spend)  10. B (hopeful)   11. B (but)                       12. C (which)       
13. D (doesn’t he)    14. C (That’s a good idea.)      15. B (look after)             16. A (city)            17. C (sky)         18. D (suggest)       19. C (because)   20. D (since)
Bảng tính điểm phần I:
Số câu đúng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Điểm
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50

Số câu đúng
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Điểm
2.75
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50
4.75
5.00
II. Word Form: Mỗi câu 0,5 đ x 6 câu = 3.0 điểm.
     1. singer      2. education     3. dangerous           4. electricity          5. pollute           6. slowly
            Ghi chú: Từ nào sai lỗi chính tả, không cho điểm từ đó.
III. Tenses: Mỗi câu 0,5 đ x 6 câu = 3.0 điểm.
      1. takes                   2. are working                                         3. didn’t watch                        
     4. was doing                5. have studied / have been studying      6. will live        
                        IV. Gap- Filling: Mỗi câu 0,5 đ x 6 câu = 3.0 điểm.
      1. a         2. some           3. watch            4. new          5. at              6. Why
V. Questions and Answers: Mỗi câu 0,5 đ x 6 câu = 3.0 điểm.
1. (He was born) (in) Scotland.
2.  Yes, (he did.)
3. (He studied) medicine.
4. (He had) one (son / child).
5. (He discovered) penicillin.
6. (He won the Nobel Prize in medicine) (in) 1945.
VI. Sentence transformation: Mỗi câu 0,75 đ x 4 câu = 3.0 điểm.
1.  The teacher told me that she/he was really happy about my improvement in English.
+ Đổi được 1 trong 3 phần yêu cầu được 0.25 điểm
 2. I wish I had enough time to finish this work.
+ Viết được động từ had: được 0.5 điểm
3. It is interesting to go to the beach in such hot weather.
+ Viết được interesting (0.5 điểm),  to go (0.25 điểm)
4. Are the animals usually fed three times a day? 
+ Viết được đến the animals usually fed được 0.5 điểm

:0cm� ` p n 褲 �� ont-size:10.5pt;color:black'>1. “I’m really happy about your improvement in English,” said the teacher.

     The teacher told me that ………………………………………………..……… in English.

2. I don’t have enough time to finish this work.
    I wish I ………………………………………………………………………to finish this work.

3. Going to the beach in such hot weather is interesting.
    It is ……………………………………………….………to the beach in such hot weather.

4. Do they usually feed the animals three times a day?
    Are  ……………………………………………………………………… ?

 The End0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Subscribe to: Posts (Atom)
 
Điểm thi - Điểm chuẩn tuyển sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by Inluon.net
Top