SỞ GD&ĐT NGHỆ AN
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
Môn thi: TIẾNG ANH
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC

Câu I: Ngữ âm                      (0,25 x 4 = 1.0 điểm)

1. pen
2. many
3. test
4. seven
∆ Yêu cầu viết đúng số lượng từ theo qui định, chính xác.
- Viết quá từ qui định: mỗi từ trừ 0,25 điểm.
- Sai lỗi chính tả ở từ nào không tính điểm đáp án đó.

Câu II: Dạng động từ           (0,25 x 6 = 1,5 điểm)
1. are  
3. have lived/been living
5. to ride
2. arrived
4. playing / to play
6. should be built
∆ Yêu cầu viết đúng dạng, chính xác.
            - Viết sai chính tả, thừa từ hoặc thiếu từ ở phần đáp án: không tính điểm câu đó.

Câu III: Lỗi sai                      (0,25 x 4 = 1,0 điểm)
1. I           à    my
3. a             à    an / one / 1
2. at         à     in / before / after  (last)
4. good      à    well / (hoặc một trạng từ thích hợp )
 ∆ Yêu cầu viết chính xác 1 từ theo qui định.
- Tìm được lỗi sai: 0,25 điểm;             sửa chính xác: 0,25 điểm
- Viết sai chính tả, thừa từ hoặc thiếu từ ở phần lỗi hoặc phần sửa thì không tính điểm phần đó.

Câu IV: Điền từ                    (0,25 x 4 = 1,0 điểm)
1. on
2. can
3. than
4. any
 ∆ Yêu cầu viết chính xác từ cần điền.
- Viết sai chính tả, thừa từ hoặc thiếu từ ở phần đáp án: không tính điểm từ đó.

Câu V: Đọc, trả lời câu hỏi (0,5 x 4 = 2,0 điểm)
1
Cornwall is / It is (situated) in the south-west of England / in England.
0,5 điểm
the south-west of England / England.
0,25 điểm
2
(Many people still earn their living by fishing) because there is not much industry.
0,5 điểm
There is not much industry so many people still earn their living by fishing.
0,5 điểm
Because there is not much industry so many people still earn their living by fishing.
0,25 điểm
3
The hotels / They are run by family who live(s) there / living there.
0,5 điểm
Most of them are pretty houses or bungalows with nice gardens and they are run by family who live(s) there.
0,25 điểm
4
The weather / It is warm and sunny.
0,5 điểm
The weather is / It is warm
0,25 điểm
The weather is / It is sunny.
0,25 điểm
(Tourists often come to visit Cornwall in summer) because the weather is warm and sunny.
0,25 điểm
∆ Yêu cầu hiểu bài đọc, trả lời đúng thông tin sát với câu hỏi, chép chính xác
- Trong một câu trả lời, nếu sai 1 lỗi thì trừ ½ số điểm;
-  Nếu sai 2 lỗi trở lên không tính điểm câu đó.

Câu VI: Viết lại câu              (0,5 x 5 = 2,5 điểm)
1. This room is cleaned (by them) everyday (by them).
2. Anne is not as tall as Mary (is).
3. What about watching a film now?
4. Tom invited Mary (to have / to drink) some coffee.
5. The man whose name I cannot remember / forget phoned me last night.
 ∆ Yêu cầu viết đúng cấu trúc chính.
-  Nếu sai 1 lỗi thì trừ ½ số điểm.
-  Nếu sai 2 lỗi trở lên không tính điểm câu đó.

TỔNG ĐIỂM: 10

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Subscribe to: Posts (Atom)
 
Điểm thi - Điểm chuẩn tuyển sinh ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by Inluon.net
Top